Algemene voorwaarden

 

Opdracht

Waar de term ‘opdracht’ wordt gebruikt in deze algemene voorwaarden, wordt verwezen naar dezelfde term gedefinieerd in artikel 7:400 lid 1 B.W. Een opdracht komt tot stand tussen de opdrachtgever (hierna: "de Cliënt") en MCA Legal als opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Cliënt is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 B.W. en 7:407 lid 2 B.W. wordt uitgesloten.

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door MCA Legal, van alle daaruit voortvloeiende en / of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Cliënt en MCA Legal, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door MCA Legal gedane aanbiedingen en / of offertes. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover MCA Legal deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Cliënt heeft bevestigd. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 

Aansprakelijkheid

MCA Legal is jegens Cliënt aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd, behoudens het gestelde in de volgende paragraaf. MCA Legal is niet aansprakelijk voor bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens Cliënt aan MCA Legal of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens de Cliënt, bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door MCA Legal ingeschakelde hulppersonen, ook indien deze werkzaam zijn bij een met MCA Legal verbonden organisatie, en bij Cliënt of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade. De in de vorige paragraaf vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van MCA Legal gelden niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MCA Legal. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door MCA Legal aangegane beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Op verzoek van de Cliënt wordt hem een extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis toegezonden. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twee weken nadat de Cliënt de schade heeft ontdekt bij MCA Legal te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. Cliënt is gehouden MCA Legal schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personen in dienst van Cliënt alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Cliënt betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van MCA Legal ten behoeve van Cliënt, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van MCA Legal. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

Verplichtingen van de Cliënt

Voor een goede uitvoering van de opdracht dient Cliënt alle door MCA Legal verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door MCA Legal gewenst, aan MCA Legal te verstrekken. Voldoet Cliënt niet aan deze verplichting, dan is MCA Legal niet gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht. Extra kosten, ontstaan doordat de Cliënt de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Cliënt. Cliënt is gehouden MCA Legal onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan MCA Legal verstrekte gegevens en informatie. Cliënt zal alle door MCA Legal gewenste, en in het bijzonder de in de Wet Identificatie bij Dienstverlening bedoelde, informatie verschaffen die nodig is om zijn identiteit vast te stellen. Van Cliënt kan worden verlangd dat deze informatie van tijd tot tijd wordt bijgewerkt. Indien de Cliënt een derde van de inhoud van de door MCA Legal ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de Cliënt de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard. De Cliënt vrijwaart MCA Legal tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door MCA Legal ten behoeve van de Cliënt verrichte werkzaamheden. Betaling van declaraties van MCA Legal dient, zonder aftrek, opschorting of verrekening, in Nederlandse valuta te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening, bij gebreke waarvan Cliënt in verzuim is. Facturering kan geschieden aan het einde van de maand of tussentijds, steeds naar keuze van MCA Legal. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan een eerder gehanteerde factureringswijze. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de Cliënt. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de Cliënt zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. MCA Legal kan – ook tijdens de uitvoering van een opdracht – van Cliënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en / of het stellen van zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan MCA Legal gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

 

Uitvoering van de opdracht

MCA Legal bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Cliënt kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. MCA Legal zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsoefenaar uitvoeren. MCA Legal kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de Cliënt niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij MCA Legal de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

 

Inschakeling van derden

De keuze van door MCA Legal in te schakelen derden zal, waar in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de Cliënt. MCA Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van MCA Legal. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de Cliënt willen beperken, gaat MCA Legal er vanuit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de Cliënt de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de Cliënt te aanvaarden.

 

Intellectuele vermogensrechten

Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die MCA Legal bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan MCA Legal, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MCA Legal is het Cliënt niet toegestaan de voormelde producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. Het voorafgaande doet geen afbreuk aan het bepaalde in paragraaf 31.

 

Geheimhouding

MCA Legal is verplicht de door of namens Cliënt verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op MCA Legal een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of Cliënt MCA Legal van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. MCA Legal zal informatie verstrekken indien dit op grond van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties is vereist. MCA Legal is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Cliënt verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MCA Legal is het Cliënt niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van MCA Legal openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van MCA Legal, op Cliënt een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Cliënt voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

 

Tarieven

Cliënt is aan MCA Legal een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij MCA Legal gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen. MCA Legal heeft het recht de gehanteerde uurtarieven en de gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen een maand na het tot stand komen van de opdracht tussen MCA Legal enerzijds en de Cliënt anderzijds, heeft de Cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie die aan Cliënt is toegezonden na de verhoging van het betreffende uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

 

Algemene bepalingen

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald vervallen vorderingsrechten van de Cliënt uit welken hoofde ook jegens MCA Legal in verband met het verrichten van werkzaamheden door MCA Legal in ieder geval na één jaar na het moment waarop de Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder van MCA Legal. Op alle overeenkomsten tussen de Cliënt en MCA Legal is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Wat betreft de behandeling van civiele geschillen is de rechtbank Amsterdam bevoegd, tenzij Cliënt en MCA Legal voor een andere wijze van geschillenbeslechting kiezen. Alle kosten die MCA Legal moet maken in verband met een gerechtelijke procedure tegen Cliënt zijn voor rekening van Cliënt, ook voor zover deze kosten de rechtelijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij MCA Legal als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. Deze algemene voorwaarden zijn naast in de Nederlandse taal ook in het Engels gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.